Výzva MŠMT č. 56

logo opvk

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.1674
Název projektu: Čteme knihy a poznáváme Evropu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v dubnu 2015 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílem je podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků. Výzva je zaměřena mimo jiné na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích.

Podporované aktivity byly omezeny do šablon klíčových aktivit, které jsme si jako škola vybrali a sestavili tak projektovou žádost. Naše škola si zvolila dvě šablony. Šablona č. 1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti - byla vybrána jak pro 1., tak i pro 2. stupeň. V průběhu trvání projektu proběhne ve čtyřech ročnících nejméně 6 čtenářských dílen, ve kterých se bude ověřovat tématický plán, který vytvořili vyučující českého jazyka. Podmínkou realizace této šablony je rovněž nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě, je ovšem možné pořídit i další materiální vybavení ( např. elektronické čtečky knih, e – knihy apod.).
Pro zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a Evropského sdružení volného obchodu bylo vybráno celkem 6 šablon č. 4. Prostředky budou využity pro financování krátkodobých zahraničních jazykově – vzdělávacích pobytů pro žáky. Každý takový pobyt musí obsahovat výuku cizího jazyka v délce minimálně 9 vyučovacích hodin a také aktivity vedoucí k seznámení žáků s reáliemi navštívené země. V našem případě pojede 40 žáků do Skotska a 20 žáků do německého Augsburgu.

Schválený rozpočet projektu pro naši školu činí celkem 944 092 Kč, z toho je 85 % financováno z protředků ESF a 15 % ze státního rozpočtu. Realizace projektu musí být ukončena k 31. 12. 2015.

Realizované činnosti v rámci projektu:

Žáci 2. st. se jazykově vzdělávali ve Skotsku (12.-18.10.2015) - článek / foto
Podzimní pobyt v Bavorsku (18.-23.10.2015) - článek / foto

op vk