Školní hřiště

PROVOZNÍ DOBAplan hriste

Pro školní výuku
pondělí – pátek od 7.00 do 15.00 hod.
 
Pro veřejnost
pondělí – pátek od 15.00 do 20.00 hod
sobota od 10.00 do 20.00 hod.
 

CENÍK za pronájem hřiště a sportovních potřeb

Pro veřejnost:
Pronájem hřiště ... 50 Kč / 1 hod. (volejbal, košíková, nohejbal, tenis)
Pronájem hřiště ... 100 Kč / 1 hod. (multifunkční hřiště - fotbal)
Pronájem celého areálu ... 200 Kč / 1 hod.
Elektrická přípojka 220V ... 50 Kč / 1 hod.
Osvětlení ... 50 Kč / 1 hod.
 
Pro školy:
Pronájem hřiště ... 100 Kč / 1 hod. (rozhodnutím Rady města Litoměřic)
 
Půjčovné sportovních potřeb :
zdarma (záloha)
tenisová raketa ... 50Kč
Fotografie ze školního hřiště najdete v naší fotogalerii.

ŘÁD školního hřiště

Návštěvníci a uživatelé hřiště jsou povinni dodržovat tyto pokyny
1. Vstup do prostorů je povolen veřejnosti a všem uživatelům pouze v době provozu hřiště, s povinností ohlásit příchod správci hřiště.
2. Provoz hřiště je vyhrazen pro tréninky, sportovní utkání, hodiny tělesné výchovy a další sportovně - kulturní akce.V době školního vyučování je hřiště určeno přednostně školám.
3. Před zahájením vyučování není žákům vstup na hřiště povolen. Na hřiště vstupují pouze v doprovodu vyučujícího. Žáci se převlékají v předem určené šatně. Během hodiny tělesné výchovy zajistí vyučující její uzamčení.
4. Žákům je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se na hřišti (např.branky, sítě atd.) a manipulovat s nimi.
5. Na hřiště je vstup povolen jen otevřenými vchody (nikoliv přes plot).
6. Při pobytu v areálu hřiště se všichni řídí provozním řádem hřiště, pokyny provozovatele hřiště, správce hřiště, popřípadě pořadatelů sportovně – kulturní akce. Při nedodržení těchto pokynů budou tyto osoby vykázány z areálu hřiště bez nároku na vrácení vstupného.
7. Vstup do areálu hřiště je povolen pouze cvičící veřejnosti a doprovodu dětí mladších 10-ti let, neurčí-li provozovatel nebo správce jinak.
8. Provozovatel neručí za ztráty věcí odložených v areálu hříště, včetně šaten.
9. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, jakož i pokynů provozovatele či správce hřiště.
10. Zákaz pohybu osob v areálu hřiště mimo prostory vyhrazené pro cvičící veřejnost.
11. Zákaz vodění psů a jiných zvířat do areálu hřiště.
12. Zákaz kouření v areálu hřiště.
13. 15 minut před skončením provozní doby hřiště cvičící opustí jednotlivé sportovní sektory a s koncem provozní doby opustí areál hřiště.
14. Po skončení provozní doby je vstup veřejnosti do areálu hřiště zakázán.
15. Zákaz úmyslného poškozování sportovního materiálu a zařízení hřiště.
16. Zákaz jízdy na kole v celém areálu hřiště. Prostor na ukládání kol určí správce hřiště.
17. Případné úrazy, ke kterým dojde v areálu hřiště, hlásit správci hříště.
18. Případný vznik požáru hlásit správci hřiště.
19. Vstup na hrací plochu nebo běžeckou dráhu pouze ve sportovní obuvi (nevstupovat v kopačkách). Zákaz jízdy na kolečkových bruslích.