Kalendář akcí

Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Ze školní fotogalerie

ekoexkurze6ab_1...

mesto ltm

MAP Ltm

FRAUS - partnerská škola

Poskytované informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název: Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4

2. Důvod a způsob založení: Organizace byla zřízena obcí Litoměřice dne 19.4.2012 zřizovací listinou č.j. 65/4/2012 jako příspěvková organizace, pro zajištění základního vzdělávání žáků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura: Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol - Základní škola, Školní družina

4. Kontaktní spojení: Mgr. Milan Sluka, ředitel školy – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – tel. 416 574 921

4.1 Kontaktní poštovní adresa: U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Je totožná s poštovní adresou organizace.
4.3 Úřední hodiny Podatelny: Pondělí – pátek 8:00 – 14:30 hod.
4.4 Telefonní čísla: Základní škola 416 574 920-1, Školní družina 416 574 926
4.5 Adresa internetových stránek: https://www.ustadionu.cz/
4.6 Adresa podatelny: Je totožná s poštovní adresou organizace a slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat – CD, DVD.
4.7 Elektronická adresa podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.8 Datová schránka: my7dk7a

5. Případné platby lze poukázat: 100 230 4379/0800 Česká spořitelna

Dále jsou umožněny platby v hotovosti v úředních hodinách na podatelně organizace.

6. IČO: 46773401

7. Plátce daně z přidané hodnoty: Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty: -
8.1 Seznamy hlavních dokumentů: Školní řád, Vnitřní řád školní družiny, Provozní řád, Organizační řád, Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Zřizovací listina
8.2 Rozpočet: Rozpočet v aktuálním roce

9. Žádosti o informace se podávají: 
     - osobně či písemně v podatelně organizace
     - poštou
     - datovou schránkou
     - elektronickým podáním na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

10. Příjem podání a podnětů: Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana https://portal.gov.cz
     - osobně či písemně v podatelně organizace
     - poštou
     - datovou schránkou
     - elektronickým podáním na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

11. Předpisy: -
11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

     Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
     Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
     Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
     Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
     Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
     Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
     Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
     Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
     Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
     Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
     Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
     Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
11.2 Vydané právní předpisy:
     Organizační řád školy (2018)  
     Školní řád základní školy (2020)
     Vnitřní řád školní družiny (2016)
     Směrnice k poskytování informací (2021)
     Spisový a skartační řád (2018)
     Provozní řád (2015)

12. Úhrady za poskytování informací: -
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

     Kopírování dokumentů v listinné podobě – 10 Kč za stranu,
     Kopírování dokumentů v digitální podobě – 10 Kč za soubor.
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy: -
13.1 Vzory licenčních smluv: Nebyly zpracovány.
13.2 Výhradní licence: Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím: Výroční zpráva o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (https://www.ustadionu.cz/ke-stazeni/category/9-vyrocni-zpravy.html ). 

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

  • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
  • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
  • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
  • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
  • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
  • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
  • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
  • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2024 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.